Erle Nemvalts

Fellows

special grant 2019 / eristipendium 2019

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
I cannot highlight a direct influence, but it definitely added the confidence that I have chosen the right path.
What are you doing and where are you working at the moment?
I am in Master’s studies, practicing professional work.
What do your hands speak about in 2020?  
In 2020 my hands speak about the hope(lessness) of the future of the Old World.

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku? 
Väga otsest mõju ei oska välja tuua, aga kindlasti lisas enesekindlust, et olen oma tegemistega õigel teel.
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Olen magistriõppes, tegelen erialase tööga.
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020? 
Aastal 2020 kõnelevad mu käed õhtumaa tuleviku lootus(etus)est.

Sigrid Kuusk

Fellows

grant 2019 / stipendium 2019

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
It provided me much courage for continuing on the path I had started.
What are you doing and where are you working at the moment?
I construct my studio in Põhjala Factory and make new author’s as well as serial jewellery.
What do your hands speak about in 2020?  
About finding and trusting personal brilliance. Growth and balance. They stretch. 

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku? 
Andis juurde palju julgust liikuda alustatud rada mööda edasi.

Millega praegu tegeled, kus töötad?
Ehitan vaikselt oma stuudiot Põhjala Tehases ning nokitsen uute autori- ja ka seeriaehete kallal.
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020? 
Isikliku sära leidmisest ja usaldusest. Kasvamisest ja tasakaalust. Sirutavad.
 

Marita Lumi

Fellows

grant 2018 / stipendium 2018

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
The grant had an impulsive impact on my creative path, I had more courage to make my weird creation, to be myself. I received acknowledgement from the people, whom I admire most. At first, it even caused a strange feeling: I did not know, how to accept such attention and compliments. I feel sincere gratitude and humbleness that my works have been noticed. It is a great honour, and also brought much new work and comissions. It also provided more self-knowledge, that it is worth to risk, go through walls and have even greater dreams.
What are you doing and where are you working at the moment?
I am mainly a freelancer, dealing with my creation, exhibitions and comissions. Exceptionally I am also a member of the management board of A-Gallery, a gallerist and an influencer. I handle interviews with artists and activity plans, reform the former model, try to bring more freshness into the system, and to make the gallery more art, exhibition and artist centered.
What do your hands speak about in 2020?  
My hands speak about altruism and cooperation, support, teaching and learning; they speak about larger picture than myself, and tell about dreams, which are higher and more courageous, if only the thought could keep the pace. 

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku? 
NEF stipendium mõjutas minu loomingulist käekäiku impulsiivselt, olin julgem tegelema oma veidra loominguga, olema ise. Mind ja minu tööd hinnati kõige suuremate eeskujude poolt. See tunnustus tekitas algul isegi kummalise tunde, ei tea, kuidas tähelepanu ja komplimente vastu võtta. Olen siiralt tänulik ja ka alandlik, et minu tööd on tähele pandud. See on suur au ja tõi palju uusi töid ja tellimusi. See sisendas veel rohkem eneseteadlikkust, et tasub riskida, astuda läbi seinte ja unistada veelgi suuremalt.
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Olen esiti vabakutseline, tegelen omaloomingu, näituste ja tellimustega. Erandkorras ka A-galerii juhatuse liige, galerist ja suunamudija. Toimetan kunstnikuvestluste ja tegevuskavaga, reformin senist mudelit, proovin süsteemi rohkem värskust tuua, galeriid kunsti-, näituste- ja kunstnike-kesksemaks kujundada.
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020?  
Minu käed kõnelevad altruismist ja teistega koostööst, abistamisest, õpetamisest ja õppimisest, minu käed kõnelevad suuremat pilti kui mina ise, nad jutustavad unistustest, mis on kõrgemad ja julgemad, kui mõte järele jõuda, sõnuda suudaks. 

Hanna-Maria Vanaküla

Fellows

grant 2017 / stipendium 2017

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
The grant provided me self-confidence, courage and impulse to leave my own footprint in jewellery. 
What are you doing and where are you working at the moment?
I work as a freelance jewellery artist, and also as an optometrist and optician in a medical centre. For me, both worlds support each other in terms of soul and mind.  
What do your hands speak about in 2020?  
My hands are more free than ever before; sometimes they allow to disturb them with thoughts, sometimes not. They are preparing for the solo exhibition. 


Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku?Stipendium andis eelkõige enesekindlus, julgust ja tõuget ehtekunsti oma jalajälg tekitada. 
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Töötan vabakutselise ehtekunstnikuna ja olen meditsiinikeskuses optometrist ja optik. Minu jaoks toidavad mõlemad maailmad teineteist nii hingelt kui vaimult.  
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020?  
Minu käed on vabamad kui kunagi varem, vahel tohib neid mõtetega segada, vahel ei tohi.  Valmistuvad tulevaks isikunäituseks. 

Kaia Ansip

Fellows

Domestic Jewellery: special grant 2017 / eristipendium 2017

 

 

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
The acknowledgement to the Domestic Jewellery project rather had an impact on the attitude of my close people to my work and personality. After that, I definitely enjoyed brighter light, to the ultimate extent.  
What are you doing and where are you working at the moment?
Currently I work in my studio, in a quiet village in the heart of Portugal. 
I participate in the Handmedals project, some works are exposed in Tereza Seabra Gallery in Lisbon, some in Moscow, in an exhibition about women and minorities. I also donated one necklace to a charity project in Mexico and the other to Brazil. 
What do your hands speak about in 2020?
My hands speak about helping, first and foremost helping and feeding myself through work (a tough topic). I think about the complex of a white helper, about racism, while I cut hands for the Handmedal project (the project, where thousands of artists make medals for medical staff for their self-sacrificing work). I constantly think about death and aging, and my hands have a look of a hundred-year-old. 

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku?
Tunnustus Domestic Jewelry projektile mõjutas pigem mu lähikonna suhtumist sellesse, mida teen ja kes olen. Olin pärast seda kindlasti helgemas valguses ja nautisin seda viimse piisani.  
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Praegu töötan oma stuudios keset vaikselt hingitsevat küla Portugali südames. Võtan osa Handmedals-projektist, mõned tööd on väljas Tereza Seabra galeriis Lissabonis, mõned Moskvas naistest ja vähemustest kõneleval näitusel. Ühe kaelaehte annetasin Mehhikosse heategevusprojektile ja teise Brasiiliasse. 
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020? 
Käed kõnelevad aitamisest, kõige rohkem enese aitamisest ja toitmisest läbi töö (raske kraam). Mõtlen valge aitaja kompleksist, rassismist, samal ajal saen palju käsi Handmedali projekti jaoks (projekt, kus tuhanded ehtekunstnikud teevad meditsiinitöötajatele medaleid nende ennastohverdava töö eest). Surmast ja vananemisest mõtlen pidevalt ja käed näevad välja nagu saja-aastasel. 

Ljubov Kedrina

Fellows

Domestic Jewellery: special grant 2017 / eristipendium 2017

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
The special grant of Young Estonian Jewellery Foundation showed that realising ideas is worth trying, and opened various doors to the art world. 
What are you doing and where are you working at the moment?
I develop my small trademark, practice in Finland and plan to study further. 
What do your hands speak about in 2020?  
The start of the year 2020 was so chaotic for the whole world that my mind and hands do not want to plan anything. I live one day at a time and let my hands be free as well. 

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku?Noore Ehte Fondi eristipendiumi pälvimine näitas, et tasub ideede teostamist julgemalt ette võtta, ning avas erinevad uksed kunstimaailma. 
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Arendan oma väikest kaubamärki, käin praktikal Soomes ning plaanin minna edasi õppima. 
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020? 
Aasta 2020 algas kogu maailma jaoks nii kaootiliselt, et mõistus ja käed ei taha midagi planeerida. Elan päev korraga ja lasen ka kätel olla vabad. 

Claudia Lepik

Fellows

special grant Domestic Jewellery 2017, special grant 2018 / eristipendium Domestic Jewellery 2017, eristipendium 2018

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
Actually the special grant has had no direct impact on my further creation.  
What are you doing and where are you working at the moment?
I currently deal with few projects, which are slowly starting to take their final form, and also with self-development as an artist. 
What do your hands speak about in 2020?  
In 2020, my hands speak about large-scale acts and learning from mistakes. 

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku? 
See pole otseselt kuidagi mõjutanud mu edasist loomingut pärast eriauhinna saamist.  
Millega praegu tegeled, kus töötad? 
Hetkel tegelen paari projektiga, mis aegamisi hakkavad päevavalgele tulema, ning samuti tegelen enda kasvatamisega kunstnikuna. 
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020? 
Minu käed aastal 2020 kõnelevad suuremõõtmelistest tegudest ning vigadest õppimisest. 

Jens Andreas Clausen

Fellows

special grant 2017 / eristipendium 2017

How has the grant of Young Estonian Jewellery foundation influenced your creative path?
Keeps me going.
What are you doing and where are you working at the moment?
Solution finder.
What do your hands speak about in 2020?  
Disinfection.

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku?
Hoidis tegevuses.
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Olen lahenduste otsija.
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020?
Desinfitseerimisest.

Maria Valdma

Fellows

grant 2016 / stipendium 2016

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
It has certainly had an impact, the acknowledgement provided determination for the future.
What are you doing and where are you working at the moment?
I work as a jewellery artist making free creation and artist’s jewellery, and also as a curator of applied art at the Estonian Artists’ Association and gallerist of Hop Gallery.
What do your hands speak about in 2020?  
A new solo exhibition. As my solo exhibition, which should have been taken place in Tallinn Art Hall City Gallery in April 2020, was cancelled due to Covid-19, it will now be held in january 2021. Curator Siim Preiman and composer Helena Tulve are part of the team.


Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku?

Kindlasti mõjutas, tunnustus ja tänu andis meelekindlust edaspidiseks.
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Töötan ehtekunstnikuna, vabaloomingut ja autoriehteid tehes ning ka Eesti Kunstnike Liidus tarbekunsti suuna kuraatori ja Hop-galerii galeristina.
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020?
Kõnelevad uuest isikunäitusest. Kuna Covid-19 tõttu jäi ära minu isikunäitus Tallinna Kunstihoone Linnagaleriis aprillis 2020, siis nüüd toimub mu näitus jaanuaris 2021.
Näituse kuraator on Siim Preiman ja helikujundus Helena Tulvelt.

Kätrin Beljaev

Fellows

grant 2016 / stipendium 2016

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
The grant of Young Estonian Jewellery Foundation was a highly motivating acknowledgement, which provided me a slightly different insight of jewellery. It enabled to commit myself to jewellery also after receiving the grant, when I lived abroad. 
I participated in the Schmuck Denken conference in Germany and went on to artist residency. For six months I worked in the world of crystals and precious stones in Idar-Oberstein. Long workdays in the lapidary workshop and exiting experiences in the old Uhrkettenfabrik opened for me the strange world originating from time machine. I also held some lectures introducing Estonia and my creation, and participated in the workshops of experts who taught the local stone cutting tradition. 
What are you doing and where are you working at the moment?
At the moment I camp in the fabulous Luxembourg and enjoy nature in the cultural centre of the old Europe, where the castle at the top of a hill signifies long-term cultural consistency. I am a freelance jewellery artist and I have a small jewellery studio in Luxembourg. I prepare for the solo exhibition „Kairos” to be opened in August, which will be held in Hop Gallery in summer 2020. An exhibition is also planned in the city of Esch in Luxembourg, which is the world’s cultural capital 2022. 
What do your hands speak about in 2020?  
My hands do speak about drawing exhibition works for „Kairos“, soldering, engraving and polishing, and these in turn speak about urban society and group behaviour of people.

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku? 
Noore Ehte Fondi stipendium osutus väga motiveerivaks tunnustuseks, mis aitas ehtekunstile mõneti teisiti vaadata. See võimaldas pühenduda ehtekunstiga seotud tegutsemisele ka peale stipendiumit, võõrsil elades. 
Osalesin Saksamaal konverentsil Schmuck Denken ning asusin sinna kunstnikuresidentuuri.
Töötasin pool aastat Idar-Obersteini kristallide ja vääriskivide maailmas. Pikad tööpäevad lihvimistöökojas ja põnevad kogemused vanas Uhrkettenfabrik’is avasid mulle ajamasinast pärineva kummalise maailma. Lisaks andsin ka mõne Eestit ja minu loomingut tutvustava loengu ja osalesin sealset kivilõiketraditsiooni õpetavate meistrite kursustel. 
Millega praegu tegeled, kus töötad?  
Hetkel telgin muinasjutulises Luxembourgis ja naudin loodust vana Euroopa kultuuri keskuses, mäe otsas kõrguv loss tähistamas pikaajalist kultuurilist järjepidevust. 
Olen vabakutseline ehtekunstnik ja mul on väike ehtestuudio Luxemburgis. Valmistun augustis avatavaks soolonäituseks „Kairos”, mis toimub Hop-galeriis suvel 20202. Näitus on kavas ka Luxembourgi linnas Esch, mis on maailma kultuuripealinn 2022. 
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020?
Minu käed kõnelevad „Kairose“ näitusetööde joonistamisest, jootmisest, graveerimisest ja poleerimisest; ja need omakorda kõnelevad linnaühiskonnast ja inimeste grupikäitumisest.

Darja Popolitova

Fellows

grant 2015 / stipendium 2015

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
The grant nourished my artistic ego. I started to feel responsibility for my creation and also that I should – maybe – continue to develop my ambitions.  
What are you doing and where are you working at the moment?
I am a freelance artist, doctoral student and visiting teacher at the Estonian Academy of Arts. I continue to produce works of art with the same pace as in earlier years.  
What do your hands speak about in 2020?  
When my arts moved themselves in 2020, also the thought moved, and it was followed by a line of ants. They crawled over quartz stones, pearlshells and malachite veins. Where were they going? When the ants reached the calcite cave, the skin was already waiting. They formed a line around the neck and bit the skin, all together.   
”Wow!” — the cave echoed. “Although I am made of letters and words, I’m still alive!”  — she shouted to the ants and turned them into a necklace.  This was the birth of Seraphita — the witch, who can turn thoughts into jewellery. I write, read, 3D model, solder, make exhibitions and perform rites with jewellery. #hapticvisuality #C21magic #digitalmateriality — these are my main spells in 2020. In my Doctoral thesis I study the influence of tactile interaction of jewellery on the viewer through video.

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku? 
See stipendium tegi pai minu kunstnikuegole. Hakkasin tundma vastutust oma loomingu eest ning ka seda, et peaksin – võib-olla – jätkama oma ambitsioonide arendamisega.  
Millega praegu tegeled, kus töötad?  
Olen vabakutseline kunstnik, doktorant ja külalisõppejõud Eesti Kunstiakadeemias. Jätkan tööde valmistamisega samas tempos kui varasematel aastatel.  
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020? 
Kui mu käed end aastal 2020 liigutasid, liikus ka mõte, ja sellele järgnes sipelgate rida.   
Nad roomasid üle kvartskivide, pärlikarpide ja malahhiitveenide. Kuhu olid nad minemas?  
Kui sipelgad jõudsid kaltsiitkoopasse, oli nahk seal juba ootamas. Nad moodustasid kaela ümber joone ja hammustasid nahka, kõik koos.   
”Oi!” — kajas koopas. “Ehkki ma koosnen tähtedest ja sõnadest, olen ma endiselt elus!”  — hüüatas ta sipelgatele ja muutis need kaelakeeks.  Nõnda sündis Seraphita — nõid, kes suudab mõtted eheteks muuta. 
Kirjutan, loen, 3Dmodelleerin, joodan kokku, teen näitusi ja viin läbi rituaale ehetega. #hapticvisuality #C21magic #digitalmateriality — on minu 2020. aasta peamised loitsud. Oma doktoritöös uurin, kuidas ehete taktiilne interaktsioon mõjutab vaatajat läbi video. 

Sofia Hallik

Fellows

grant 2015 / stipendium 2015

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
This was an acknowledgement that came at the very right moment. Firstly, I could purchase working tools, and secondly – I received media coverage. I consider the grant as starting point of my career; professionals of the fields assured that I should continue with jewellery.
What are you doing and where are you working at the moment?
I am a doctoral student of EAA and the creator and executive manager of the trademark SOMA.
What do your hands speak about in 2020?  
Future technologies, sci-fi, utopian acts. 

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku?
See oli tõesti nii õigel ajal tulnud tunnustus. Esiteks sain osta tööriistu ja teiseks sain meedia-kajastusi. Pean NEFi stipendiumi oma karjääri alguspunktiks, valdkonna professionaalid kinnitasid, et peaksin just ehtekunstiga edasi tegelema. 
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Olen EKA doktorant ning kaubamärgi SOMA looja ja tegevjuht.
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020?  
Tuleviku tehnoloogiad, sci-fi, utoopilised teod. 

Urmas Lüüs

Fellows

grant 2014 / stipendium 2014

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
The grant enabled me to work six months in Amsterdam, the studio of Ruudt Peters. 
What are you doing and where are you working at the moment?
I currently work in my studio in Hobusepea Street. I conduct lessons and give lectures at the Estonian Academy of Arts. I write for the periodicals Sirp, Art Jewelry Forum, Kunst.ee, ERR Kultuuriportaal, Müürileht. And I make music in the Postinstrumentum. 
What do your hands speak about in 2020?  
At the moment my hands say that I should use cream more often when working, 11 major scars tell that I should wear more work gloves, and black spots on the skin refer to the spray colour bottle that has started to leak due to obstruction.

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku?NEFi stipendium võimaldas mul töötada pool aastat Amsterdamis Ruudt Petersi ateljees. 
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Hetkel töötan oma ateljees Hobusepea tänaval. Annan tunde ja loenguid Eesti Kunstiakadeemias. Kirjutan kaastöid väljaannetele Sirp, Art Jewelry Forum, Kunst.ee, ERR Kultuuriportaal, Müürileht. Teen muusikat tandemis Postinstrumentum. 
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020?  
Käed kõnelevad hetkel sellest, et rauaga töötades peaks sagedamini kreemi kasutama, 11 suuremat armi räägivad, et töökindaid tuleks rohkem kanda ja mustad laigud nahal viitavad ummistusest lekkima hakanud spray-värvi pudelile.

Nils Hint

Fellows

grant 2013 / stipendium 2013

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
This is a difficult question … I think that the grant of Young Estonian Jewellery Foundation has encouraged me to work further and provide meaning to what I have done.
What are you doing and where are you working at the moment?
I work at the Estonian Academy of Arts, in the department of jewellery and blacksmithing, and also as a freelance artist.
What do your hands speak about in 2020?  
I hide large eyes with unwashed hands.

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku?
Väga raske vastata … eks Noore Ehte Fondi stipendium on innustanud mind edasi töötama ja tehtut mõtestama.
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Töötan Eesti Kunstiakadeemias, ehte- ja sepakunsti osakonnas ja vabakutselise kunstnikuna.
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020?  
Pesemata kätega varjan suuri silmi.

Ettel Poobus

Fellows

grant 2012 / stipendium 2012

How has the grant of Young Estonian Jewellery Foundation influenced your creative path?
The grant of Young Estonian Jewellery Foundation provided me much support during my studies at the Geneva University of Art and Design. 
What are you doing and where are you working at the moment?
I have been a member of the Jewellery Studio Gram already for 9 years, and I have also a small company of jewellery design and goldsmithing. 
What do your hands speak about in 2020?  
I still find great joy in professional self-development, in terms of technological skills as well as more generally. In recent five years I have also examined stones and minerals more closely, studied facet cutting in US, and discovered the rich world of stones. 

Kuidas mõjutas Noore Ehte Fondi stipendium Sinu loomingulist käekäiku?
Noore Ehte Fondi stipendium oli mulle suureks abiks Genfi Kunsti- ja Disainiülikoolis õppides. 
Millega praegu tegeled, kus töötad?
Olen Ehtestuudio Gram liige juba 9 aastat ja mul on ka enda väike ettevõte, mis tegeleb ehtekunsti ja kullassepatööga. 
Millest kõnelevad Su käed aastal 2020?  
Leian endiselt suurt rõõmu erialasest enesearendamisest nii tehnoloogiliste oskuste näol kui ka üldisemalt. Viimase viie aasta jooksul olen ka kivide ja mineraalidega tõsisemalt tutvust teinud, õppinud Ameerikas tahklihvimist ja avastanud kivide külluslikku maailma.